↩ Return to Portfolio, or view (prior) Two-page Alternate Resume


↩ Return to Portfolio, or view (prior) Two-page Alternate Resume